MENU

Jacques Thielen

 • Jacques Thielen is opgeleid tot leraar schei- en natuurkunde en is dertien jaar leraar geweest. Daarna is hij wethouder in Nijmegen geworden voor onder andere ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

 • Na zes jaar heeft Jacques de overstap gemaakt naar de corporatiewereld en werd hij directeur bestuurder van Far West in Amsterdam.

 • Far West was opgericht door vier Amsterdamse corporaties en had tot doel de herstructurering van Amsterdam Nieuw West op gang te brengen. In die periode is Jacques lid geweest van het bestuur van brancheorganisatie Aedes.

 • Nadat in 2012 Far West werd opgeheven, is Jacques, na een kort dienstverband bij BMC, als zelfstandig adviseur en interim bestuurder aan de slag gegaan. 

 • Zijn eerste taak in deze sfeer was om, samen met Gerad Erents, Vestia, de in de problemen geraakte corporatie uit Rotterdam, weer op de been te krijgen. 

 • Daarna heeft Jacques als interim bestuurder gewerkt bij het WIF te Zeist, de Veste in Ommen en werkt hij nu bij Stichting Humanitas Huisvesting te Rotterdam.

 • Jacques Thielen heeft in het verleden diverse toezichthoudende functies gehad, voornamelijk in het voortgezet onderwijs. 

 • Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Pluryn, een zorgorganisatie.

 • Jacques Thielen is 59 jaar en woont in Nijmegen.

Opleiding

 • 1975 - 1980: Nieuwe lerarenopleiding te Utrecht (scheikunde en natuurkunde, beide tweede graad bevoegdheid)
 • 1980 - 1983: Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit sociale wetenschappen, kandidaats politieke wetenschappen
 • 1984 - 1993: Diverse applicatiecursussen ten behoeve van het chemieonderwijs
 • 1992: Cursus management veranderingen in onderwijsorganisaties
 • 1992: Cursus formatie budgetsysteem voor het onderwijs
 • 2001: Cursus financiën voor bestuurders van woningcorporaties

Werkervaring

 • 1980 - 1983: Docent schei- en natuurkunde scholengemeenschap Nijmegen – West
 • 1980 - 1981: Lid bouwcommissie nieuwe schei- en natuurkundevleugel
 • 1984 - 1994: Docent schei- en natuurkunde Montessori College Nijmegen
 • 1990 - 1991: Lid bouwcommissie nieuwbouw
 • 1992 - 1994: Lid fusiebegeleidingscommissie (vijf middelbare scholen)
 • 1994 - 1998: Wethouder van de gemeente Nijmegen portefeuille: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en openbare werken
  • Lid overleg 23 stadsvernieuwingsgemeenten
  • Lid algemeen bestuur knooppunt Arnhem / Nijmegen
  • Voorzitter centrale registratie woningzoekenden
  • Voorzitter regulier overleg woningcorporaties
  • Voorzitter regionaal woonwagenoverleg
  • Voorzitter begeleidingscommissie nieuwbouw stedelijk gymnasium
  • Voorzitter overleg studentenhuisvesting
  • Verantwoordelijk voor programma en exploitatie voorbeeldwijk duurzaam bouwen Grootstal (650 woningen) Nijmegen
  • Deelnemer kwaliteit op locatie (VROM)
  • Deelnemer diverse energieprojecten NOVEM
  • Verantwoordelijk voor het budget en programma stadsvernieuwing Nijmegen ( 17 miljoen gulden per jaar )
 • Voorzitter architectuurprijsvraag Nijmegen,
  • verantwoordelijk voor het gemeentelijk woning- en vastgoedbedrijf
  • verantwoordelijk voor invulling openbare ruimte (waaronder welstand)
 • 1998- februari 2000: Wethouder van de gemeente Nijmegen
  • loco burgemeester (1 mei 1999 – 1 februari 2000)
  • portefeuille: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en cultuur
  • projectwethouder VINEX locatie Waalsprong (12.000 woningen)
  • projectwethouder herontwikkeling voormalig luchtmachtterrein (14 hectaren)
  • president commissaris NV NOVIO (verzelfstandigd gemeentelijk busbedrijf)
  • gemeentelijk vertegenwoordiger aandeelhouder NV Mensec (stadsschouwburg en concertzaal De Vereeniging)
  • president commissaris Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong
  • vice – voorzitter bestuur Nijmeegs Kunst – en archeologiemuseum Het Valkhof
  • voorzitter denktank herstructurering woningvoorraad Nijmegen
  • lid bouwcommissie concertzaal De Vereeniging
   • verantwoordelijk voor de totstandkoming van het nieuwe Cultureel Kwartier Nijmegen (filmhuis, vlakke vloertheater, cultureel centrum)
  • voorzitter straatnaamcommissie
  • vice – voorzitter Stichting Transatlantico (huizenbouw in Nicaragua)
  • verantwoordelijk wethouder Investeringen Stedelijke Vernieuwing
  • afgevaardigde Metropolitane Debat ( inrichting Nederland)
  • lid van het bestuur tuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden
 • maart 2000 – februari 2012     directeur/ bestuurder Far West, Amsterdam. Een ontwikkelende woningcorporatie met het economisch eigendom van ruim 10.000 verhuureenheden in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Doel van de onderneming is leidend te zijn in de herstructurering van de tuinsteden op economisch, sociaal en fysiek gebied. Dit wordt bereikt in samenwerking met de overheden van de stadsdelen en de centrale stad en de overige corporaties in dit gebied. Tevens wordt samengewerkt met drie gedelegeerd ontwikkelaars.
 • 2001 - 2003: Lid van de economische ontwikkelingsraad Amsterdam West
 • 2002 - 2010: Bestuurslid Campus Nieuw West Amsterdam
 • 2002 - 2007: Lid dagelijks bestuur Informatiecentrum Parkstad
 • 2004 - 2009: Lid van Raad van Toezicht Sociaal Investerings Programma Slotervaart. 
 • 2000 - 2006: Gastdocent Nederlands Instituut Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (NIROV):
  • inleiding De Nieuwe Ontwikkelaar
  • inleiding Ruimtelijke Ordening voor medewerkers Provincie Gelderland en Overijssel
  • inleiding Volkshuisvesting: herstructurering
 • 2009- juli 2011: Lid van het Algemeen Bestuur van Aedes, brancheorganisatie voor woningbouwcorporaties. (vanaf januari DB lid)
 •  juli 2011- januari 2012: Partner, senior adviseur BMC Amersfoort onder ander betrokken geweest bij:
  • strategie Nijmeegse Corporaties over Dukenburg (Nijmegen zuid)
  • samenwerkingsstrategie corporaties boven en onder de Waal
  • samenwerking corporaties in Parkstad verband (Limburg)
  • adviseur directeur bestuurder woningcorporatie Velsen
  • adviseur corporaties over Wonen 4.0 (Nijmegen e.o.)
 • januari 2012 – heden    directeur/eigenaar Thielco b.v.
  de b.v. richt zich op adviseren, begeleiden van RvC van corporaties en het vervullen van interim werkzaamheden op bestuurlijk vlak. 
 • februari 2012 – 1 juli 2013: Interim bestuurder Vestia, portefeuille vastgoed, projecten, organisatie Vestia is in de problemen gekomen door een omvangrijke en niet adequate derivatenportefeuille. Gerard Erents en ik zijn gevraagd orde op zaken te stellen. Gerard heeft het financiële deel op zich genomen, ik het projectendeel en de volkshuisvestelijke onderwerpen. Met name veel werk verzet met het beoordelen en eventueel cancelen van projecten. Samen met Gerard een reorganisatiemodel opgesteld en doorgevoerd. Op 1 juli 2013 is een nieuw bestuur aangetreden.
 • september 2013 – 1 maart ’15     bestuurder voor 0,5 fte bij het Wooninvesteringsfonds (WIF) te Zeist. Het WIF is in de problemen gekomen omdat zij per 1 april 2015 moet worden geherfinancierd en de banken daar condities aan stellen waar het WIF niet aan kan voldoen. Ik ben gevraagd om een oplossing voor dit vraagstuk voor te dragen. Naar schatting is medio 2015 duidelijk welke oplossing er voor het WIF is.
 • april 2014 – september ’14: Interim bestuurder bij woningcorporatie De Veste. Bij De Veste is de bestuurder na een conflict met de RvC opgestapt. Ik heb een half jaar waargenomen en de komst van een nieuwe bestuurder voorbereid. Nieuwe bestuurder per 1 oktober begonnen.
 • januari 2015 – heden: Interim bestuurder Stichting Humanitas Rotterdam (SHH)twee dagen per week. SHH heeft financiële problemen en het is de vraag of zij dat zelfstandig kan oplossen. Mijn taak is drieledig: een fusiepartner zoeken of een andere oplossing voor het financiële probleem, onderzoeken of de overeenkomst met de bank over de derivatenportefeuille kan worden opgebroken en onderzoeken of SHH geld aan tussenpersonen is kwijt geraakt bij het verwerven van derivaten. De opdracht zal uiterlijk 30 juni zijnafgerond. 

 

Nevenactiviteiten

1988 - 1989 voorzitter afdelingsbestuur PvdA Nijmegen
1990 - 1992 vice – fractievoorzitter gemeenteraadsfractie PvdA Nijmegen
1992 - 1994 fractievoorzitter gemeenteraadsfractie PvdA Nijmegen
1990 - 1994 lid / voorzitter van de commissie Beroep en Bezwaar van de gemeente Nijmegen
1992 - 2004 lid van het Stedelijk Netwerk Nijmegen
1998 lijsttrekker PvdA Nijmegen (formateur Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders)
2000 - 2008 voorzitter, architectuurcentrum AORTA, Utrecht
2000 - heden  spreker diverse symposia, congressen
2004 gastdocent Amsterdamse Academie voor Bouwkunst.
2001 - 2003 voorzitter Stichting Gekke Eddy (stichting ter bevordering arbeidsdeelname mensen met geestelijke en of lichamelijke handicap
2003 - 2006 voorzitter Stichting Nijmegen 2000 jaar stad, verantwoordelijk voor de activiteiten rond het 2000 jarig bestaan van Nijmegen in 2005
2002 - 2004 lid begeleidingscommissie Herstructurering NIZW
2005 - 2008 bestuurslid Stichting de Verlichting Nijmegen
2005 - 2008 lid Raad van Toezicht VASIM, cultuurspinnerij
2005 - 2010 landelijk voorzitter Romeinse Limes Alliantie
2006 – 1 jan 2015 lid Raad van Toezicht Esprit Scholengroep Amsterdam
2008 – 2009 voorzitter bestuur Scholengroep Rijk van Nijmegen
2009 – 1 jan 2015 voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep Rijk van Nijmegen
2011 – 2013 voorzitter Ruimte Kwaliteits Team Waalsprong    Nijmegen
2012 –
(in 2014 afgebouwd)
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang SKAR, Arnhem
2012 – heden onbezoldigd voorzitter Architectuur Centrum Nijmegen
2015 – heden voorzitter Raad van Toezicht Pluryn

 

    
Hobbies

Lezen, wandelen, reizen en koken

 

Karakter

Sensitief, overtuigend, creatief, analytisch, vasthoudend en resultaat gericht

 

Sint Annastraat 40
6524 GD  Nijmegen

06 23 23 98 19
j.thielen@orka-advies.nl

Jacques Thielen